REGULAMIN OPŁAT KLUBU JUDO CHOJRAK1. Każdy członek klubu jest zobowiązany do wpłaty comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości:

• 90 zł/m-c – Grupa trenująca 1x w tygodniu
• 140 zł/m-c – Grupa trenująca 2x w tygodniu
• 180 zł/m-c – Grupa trenująca 3 do 6 x w tygodniu

- Wysokość składki członkowskiej może różnić się od powyższych przy indywidualnych ustaleniach w danej placówce.
- Miesiące Lipiec oraz Sierpień są nieskładkowe
- Prosimy zwrócić uwagę, że płatność jest składką członkowską (opłatą za przynależność do klubu), a nie opłatą za zajęcia. .
- Opłacenie składki uprawnia do korzystania z wszelkich dodatkowych akcji takich jak mowa w regulaminie klubu..
- Składka członkowska jest to stała opłata roczna, podzielona na 10 miesięcy. W składce rocznej uwzględniamy przerwę na ferie zimowe i święta. Jej wysokość nie ulega zmianie ze względu na ilość treningów w danych miesiącach i jest niezależna od faktycznych obecności dziecka.

2. W przypadku rodzeństw, pierwsze dziecko płaci pełną składkę członkowską. Drugie i kolejne dzieci mają pomniejszoną składkę o 10zł.

3. Składkę należy wpłacić na konto klubu najpóźniej do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc

4. W przypadku wpłaty składki członkowskiej wpłaconej po 10-tym dniu każdego miesiąca, zostaje naliczona dodatkowa opłata w wysokosci 20 zł – Opłata związana jest z kosztami m.in, upomnień, powiadomień czy weryfikacji zaległości przez pracownika,

5. Nowi członkowie Klubu rezygnując z zajęć po pierwszym treningu są zwolnieni z opłat.

6. Opłaty składek mogą być dokonywane u trenera prowadzącego, lub przelewem na odpowiednie konto bankowe:
• Klub Judo Chojrak - 21 1090 1841 0000 0001 2176 8835
• Tytuł: Składka członkowska + Imię nazwisko zawodnika/czki + miesiąc „…….”(np. wrzesień)

7. W przypadku kiedy dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach przez cały kolejny miesiąc, należy taka informacje zgłosić na adres judochojrak@gmail.com do 25 dnia poprzedniego miesiąca. W tym wypadku składka zostanie pomniejszona do kwoty 40zł za utrzymanie miejsca w grupie.
8. Jeśli dziecko jest członkiem Klubu i nie została złożona rezygnacja, lub została ona nieprzyjęta ze względu na zaległości, składkę trzeba opłacać bez względu na to, czy dziecko uczestniczy w treningach, czy nie.


REZYGNACJA
Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i powinna być złożona w klubie do 25tego dnia poprzedniego miesiąca, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 25 lutego). Do momentu uznania rezygnacji przez klub obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu przekazując ją trenerowi prowadzącemu, przesyłając scan podpisanej rezygnacji na adres e-mail judochojrak@gmail.com, lub przesłać listownie na adres klubu.

Uwaga w wypadku posiadania zaległości, klub może nie potwierdzić rezygnacji, Co za tym idzie składki będą nadal naliczane. Członkowie posiadający zaległości dłuższe niż 6 miesięcy zostają wydaleni z klubu. a zaległości zostają skierowane do windykacji a kolejno na drogę sądową i do Krajowego Rejestru Dłużników. Wypis z szeregów klubu następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od klubu o przyjęciu rezygnacji.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE
Każdy członek klubu zobowiązany jest dołączyć do klubowego ubezpieczenia NNW mającego w swoim zakresie profesjonalne treningi oraz zawody judo Klubowe ubezpieczenie grupowe w Generali - koszt 67 zł płatne jednorazowo z pierwszą składką członkowską

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
- Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 20 000,00 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 20 000,00 zł
- Złamanie kości Ubezpieczonego 1 000,00 zł
- Naprawa lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocnicz. - następstwa NW 6 000,00 zł
- Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa NW 6 000,00 zł

Koszt polisy to 67 zł, należy doliczyć tą kwotę do pierwszej składki. .