REGULAMIN KLUBU JUDO CHOJRAK

1. Zajęcia i obozy organizowane są przez Klub Judo Chojrak

2 Klub Judo Chojrak działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o Kulturze Fizycznej.

3. Przyjęcie dziecka do Klub Judo Chojrak następuje na podstawie złożenia deklaracji członkowskiej.

4. Przyjęcie dziecka do Klub Judo Chojrak wiąże się z wnoszeniem co miesięcznych składek członkowskich, o których mowa w regulaminie opłat

5. Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i powinna być złożona w klubie do 25tego dnia poprzedniego miesiąca, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 25 lutego). Do momentu uznania rezygnacji przez klub obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu przekazując ją trenerowi prowadzącemu, przesyłając scan podpisanej rezygnacji na adres e-mail judochojrak@gmail.com, lub przesłać listownie na adres klubu.
- Uwaga w wypadku zaległości w opłatach składek, klub może nie potwierdzić rezygnacji, Co za tym idzie składki będą nadal naliczane. Członkowie posiadający zaległości dłuższe niż 6 miesięcy zostają wydaleni z klubu, a zaległości zostają skierowane na drogę sądową.
- Wypis z szeregów klubu następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od klubu o przyjęciu rezygnacji.

6. Składki członkowskie są stałe i niezależne od faktycznych obecności dziecka na zajęciach oraz od ilości zajęć w danym miesiącu.

7. Klub Judo Chojrak nie pobiera opłat za zajęcia. Wpłaty są składkami członkowskimi za przynależność do klubu. W ramach składki, dzieci mają prawo udziału w wyznaczonych zajęciach, evenach klubowych , zawodach. Są też beneficjentami dodatkowych akcji organizowanych przez klub dla swoich zawodników.

8. Wysokość, terminy, zasady wpłat składek członkowskich określa regulamin opłat dostępny na https://judochojrak.pl/regulamin-oplat/

9. Zajęcia treningowe odbywają się w okresie trwania roku szkolnego w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

10. Zajęcia które nie odbyły się z winy klubu, będą odrabiane, lub można je odrobić w innej grupie za wyrażeniem zgody trenera prowadzącego.

11. Zajęcia które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od klubu w tym uroczystości szkolne, święta, itp. będą odrabiane. W wypadku braku takiej możliwości, treningi przepadają.

12. Struktura grup w klubie daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z zawodników. Trener może indywidualnie skierować dziecko do odpowiedniej dla niego grupy . O tym fakcie decyduje trener za zgodą rodziców zawodnika.

13. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW. Zasady objęcia zawodnika ubezpieczeniem klubowym są określone w regulaminie opłat dostępnym na https://judochojrak.pl/regulamin-oplat/

14. Członkowie Klubu Judo Chojrak mają prawo do:
- Uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej,
- Uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego,
- Uczestniczenia w dodatkowych treningach walki "Randori"
- Wyjazdów na krajowe, oraz międzynarodowe zawody sportowe, zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
- Wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe, zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
- Przystępowania do egzaminów na stopnie kyu.
- Możliwości udziału na imprezach organizowanych przez klub np. pikniki klubowe, wigilia klubowa - Pomocy indywidualnej z zakresu wychowania, diety, korektywy.

15. Zawodnicy Klubu Judo „CHOJRAK” zobowiązani są do prezentowania postawy godnego sportowca, reprezentanta klubu i kraju. Podczas zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych powinni kierować się zasadami judo oraz fair play. Ponadto zawodnicy zobowiązani są do aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach, oraz punktualnego przybywania na zajęcia