Egzaminy na pasy – 12-13.06.2021
4 czerwca 2021

Regulamin Konkursu

Konkurs Wygraj obóz Letni !!


Warunki uczestnictwa


1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook !!!! (profile bez zdjęć, dopiero powstałe, bez znajomych itp nie biorą udziału w konkursie ( sorry 🙂

2. Konkurs trwa od 14.01.2022 do 23.01.2021 do godziny 23:59

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w drodze losowania, które odbędzie się w Poniedziałek 24.01.2022 o godzinie 19:00 i będzie transmitowane za pośrednictwem Facebooka na grupie „CHOJRAK TEAM”

Co trzeba zrobić ?

  1. Polubić nasz Funpage www.facebook.com/KlubJudoChojrak

2. W losowaniu nagrody wezmą udział osoby, które w całości zrealizują zadanie konkursowe, polegające na spełnieniu łącznie następujących zadań:

a) Wpisaniu w komentarzu pod postem konkursowym na Grupie „CHOJRAK TEAM” „#ChojrakoweLato2022”

b) Zaproszenia wszystkich swoich znajomych do polubienia Fanpage’a Klub Judo Chojrak – Instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=PIKS8x_Qfhwc) p

c). Przesłać screenshot (zrzutu ekranu) potwierdzający wykonanie zadania na adres mailowy judochojrak@gmail.com wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu („Uczestnik”).

3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

4. Tylko spełnienie wszystkich punktów uprawnia do odbioru nagrody


Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest prawo darmowego uczestnictwa dla dziecka od 6 roku życia na wybranym obozie letnim w najbliższym sezonie, organizowanym przez Organizatora („Nagroda”).
Sprawdź nasze Obozy na – https://judochojrak.pl/obozy/lato/

2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.01.2022 do godziny 23.59. W przypadku odebrania Nagrody po tym czasie, Organizator nie będzie zobowiązany do zrealizowania Nagrody.

3. Poprzez odebranie Nagrody rozumie się wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Judochojrak@gmail.com, która powinna być zatytułowana: „ODBIÓR NAGORDY Z KONKURSU CHOJRAKOWE LATO 2022”. W treści wiadomości należy wpisać nade dziecka oraz informacją o wybranym obozie.

4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpage’u Klub Judo Chojrak

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

6.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: judochojrak@gmail.com.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE. Dane zostały zebrane przez Fanpage SameJudo.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym realizacji Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy Konkursu, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u KlubJudoChojrak.
4. Osoba przystępująca do konkursu przyjmuje do akceptującej wiadomości treść niniejszego Regulaminu

Komentarze są wyłączone.